Financiële begroting

De financiële begroting bevat een totaaloverzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen (artikel 17 - 19 BBV), alsmede een uiteenzetting omtrent de financiële positie van de gemeente en de toelichting daarop (artikel 20 - 22 BBV).

Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting

Dit onderdeel van de financiële begroting geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma’s, die beschreven zijn in het programmaplan. Het totaaloverzicht bevat de volgende elementen:

 • raming van baten, lasten en saldo per programma;
 • de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien;
 • geraamd resultaat voor bestemming;
 • beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en
 • geraamd resultaat na bestemming.

Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting 2018.
In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2016) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2017, geactualiseerde wijzigingen tot en met mei) op basis van de programma-indeling opgenomen.
Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Tenslotte is er ter informatie in bijlage 2 ‘Uitvoeringsinformatie’ een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden.

Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting

De uiteenzetting van de financiële positie heeft de bedoeling de raad de informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor een juiste interpretatie van de begroting. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 20 BBV):

 • raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen;
 • jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
 • geprognosticeerde meerjarenbalans;
 • investeringen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen investeringen met een economisch nut en een maatschappelijk nut;
 • financiering; en
 • stand en verloop van de reserves en de voorzieningen.

Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 1. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D ‘Financiering’.