Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2018 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen.

  • Lokale heffingen;
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  • Onderhoud kapitaalgoederen;
  • Financiering;
  • Bedrijfsvoering;
  • Verbonden partijen;
  • Grondbeleid.