Programmaplan

Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien (artikel 8 BBV).

Per programma treft u, toegespitst op het betreffende programma, aan:

Inleiding

Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma en een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die hier invloed op hebben..

Thema's

Elk programma bestaat uit één of meerdere thema's. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer.Per thema worden er speerpunten aangegeven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2018 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen.

Effectindicatoren

Effectindicatoren zijn kengetallen, die de streefwaarden van de gemeentelijke doelstellingen weergeven met betrekking tot het betreffende programma.
Bij de besluitvorming over de effectindicatoren heeft uw raad eerder besloten om vooralsnog nog geen streefwaarden te benoemen, maar eerst een reeks van ervaringscijfers op te bouwen. Om die reden is in deze raadsbegroting de laatste bekende stand van zaken met betrekking tot de effectindicatoren (jaarstukken 2016) opgenomen.

Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen is een verplichte paragraaf volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor zowel de begroting als het jaarverslag. Deze paragraaf heeft als doel de gemeenteraad inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente en de mogelijke risico's.

Wat mag het kosten?

Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. In het overzicht zijn (ter toelichting) de actuele ramingen van het voorgaande begrotingsjaren (2016 en 2017) opgenomen.

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2017 en de actuele raming van het voorgaande jaar.
Hierbij kan worden gedacht aan de mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft hierbij met name effecten die zijn overgenomen uit de Voorjaarsnota 2017, raadsbegroting 2017 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, dat in de begroting is opgenomen na de programma’s, bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen:

  • lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
  • algemene uitkeringen;
  • dividend; en
  • saldo financieringsfunctie.

Overhead

Om de raad op eenvoudige wijze inzicht te geven in de kosten van de overhead is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead.

Bedrag voor onvoorziene uitgaven

Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven (artikel 8 lid 6 BBV) is bepaald op basis van een bedrag per inwoner (conform artikel 3 lid 2 van de Financiële verordening 2017) binnen de gemeente.

Vennootschapsbelasting

Op basis van (artikel 8 lid 1d BBV) is een berekening opgenomen van de te betalen vennootschapsbelasting.