• Verbinden passend onderwijs en jeugdhulp
  • Versterken voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Invoeren (VVE-)peuteropvang
  • Voorkomen van voortijdige schooluitval (thuiszitters)