Ontwikkelen en faciliteren Stationsgebied en Zuidtangent met spooronderdoorgang
In september 2016 heeft de Raad opdracht gegeven (RB2016080) het Stationsgebied langs meerdere lijnen verder te ontwikkelen. Deze lijnen worden in 2018 voortgezet. Specifiek gaan we in 2018 verder met de voorbereiding voor de infrastructuur ingrepen aan de Zuidtangent, zowel aan de stadszijde, het spoorkruisende deel als de landschapszijde. De realisatie hiervan heeft grote effecten op het functioneren van het Stationsgebied als stedelijk knooppunt. In 2018 wordt ook ingezet op de verdere planontwikkeling en realisatie binnen het ruimere Stationsgebied waarbij veel partijen betrokken zijn. Ook wordt inzet gepleegd op een stevig (boven) regionaal netwerk (Zaancorridor, MRA, Spoortafel), omdat dat voor de regio als geheel positieve effecten heeft.

Invoering Omgevingswet
Hoewel de invoeringsdatum van de Omgevingswet met enige regelmaat wordt uitgesteld wordt in 2018 de projectmatige voorbereiding op de invoering van deze ingrijpende wetswijziging voortgezet. In 2018 staat ook de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie op de agenda.

Taskforce Wonen
De effecten van het werk van de Taskforce wonen zijn in 2017 goed merkbaar in een aantal ontwikkelde plannen. De realisatie van deze plannen en de ontwikkeling van nieuwe worden ook in 2018 via de Taskforce begeleid.

Stadshart verder ontwikkelen
Op basis van de nieuwe afspraken met de ontwikkelaar wordt in 2018 gestart met de realisatie van de Koraallocatie. Ook begint de ontwikkeling van de reservelocatie wat uiteindelijk leidt tot een afronding van het Stadsplein.

Energietransitie
In samenspraak met de HVC worden de mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van het warmtenet. Dit is zowel voor de bestaande woningbouw van belang als voor de energievoorziening van Alton. Daarnaast wordt het warmte/ koudenet door het Waerdse Energie Circuit Start verder benut en worden de mogelijkheden voor uitbreiding van het Slim Energienet Heerhugowaard onderzocht.

Lintenvisie
De vast te stellen Lintenvisie wordt leidraad voor de beoordeling van bouwplannen langs de historische linten.

Grondexploitaties
Een toelichting op de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties voor 2018 is opgenomen in paragraaf G Grondbeleid van deze begroting.

Westpoort
in 2018 wordt naar verwachting de situatie met de Noordwest Ziekenhuisgroep afgewikkeld. Eventuele planvorming voor dit gebied kan daarna plaatsvinden.