Voor de belangrijkste speerpunten voortgekomen uit de economische uitvoeringsagenda 2016 zijn
uitvoeringsprogramma's en jaarplannen opgesteld. Voor 2018 ligt het accent op:

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Door middel van een regionale aanpak in Noord-Holland Noord wordt ook in 2018 ingezet op een gezonde, evenwichtige, inclusieve arbeidsmarkt.

Recreatie en toerisme
De regionale toeristische visie Regio Alkmaar, Parel aan Zee is eind 2015 door de 7 gemeenteraden vastgesteld. Per jaar wordt een actieplan opgesteld dat door de gemeenten en ondernemers en belangenorganisaties wordt uitgevoerd.
Op lokaal niveau wordt in 2018 de realisatie van een nieuw volkstuincomplex voorbereid.

Evenementen
Het groeiend aantal evenementen zorgt voor veel activiteiten en levendigheid en draagt bij aan de economische vitaliteit van onze gemeente. Nieuw beleid moet ervoor zorgen dat in 2018 de mogelijke hinderlijke effecten van dit groeiend aantal evenementen beperkt worden.

Herstructurering Alton gebied
In nauwe samenwerking tussen overheden (provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland (ONHN), gemeente), bedrijfsleven en de ondernemersvereniging Alton (Oval) is er voor het kassengebied een nieuw perspectief gecreëerd. Enerzijds wordt ingezet op een toekomstgerichte inrichting van het gebied. Anderzijds op een energietransitie waarvoor de aansluiting op het Warmtenet van de HVC een belangrijke voorwaarde is. In 2018 werken de betrokken partijen verder samen aan de vernieuwing van Alton, waaronder de aanleg van het warmtenet.

Ontwikkeling De Vaandel
In 2018 wordt volop ingezet op vestiging van bedrijven op De Vaandel-midden. Voor De Vaandel-noord blijft de ontwikkeling van het spooremplacement nadrukkelijk de aandacht vragen. Op de Vaandel-zuid wordt in 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van o.a. de expertisecluster voor speciaal onderwijs.

Snel internet
In 2018 werkt E-fiber verder aan de vraagbundeling om te komen tot snel internet in heel Heerhugowaard. Na een succesvolle vraagbundeling start de realisatie.