Kadernota fysiek domein
De volgende stap, na het vaststellen van de kadernota (september 2017), is om de kernpunten uit de nota verder in de praktijk toe te gaan passen. Vragen die daarbij spelen zijn: Hoe wordt de ruimte voor participatie opgepakt door inwoners en bedrijven? Lukt het de gemeente om het "nee, tenzij" denken los te laten en om te zetten in een "ja, tenzij". De kernpunten worden ook ingezet bij uitwerking van onderliggende documenten en vraagstukken, zoals het grondstoffenbeleidsplan.

Implementatie grondstoffenbeleidsplan
Waar de tweede helft van 2017 in het teken zou staan van de implementatie en het realiseren van gestelde ambities van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan, is dit in afwachting van het vaststellen van de kadernota fysiek domein doorgeschoven naar 2018 (vaststellen eind 2017). Uw raad heeft aangegeven toe te willen naar minder restafval en meer gescheiden grondstoffen. In het grondstoffenbeleidsplan wordt deze wens vertaald naar ambities.

Volkstuinencomplex
In 2018 wordt de (besluitvorming voor) realisatie van een nieuw volkstuinencomplex in Heerhugowaard-zuid voorbereid en afgerond.