Herinrichting Rivierenwijk-Zuid
Begin 2017 zijn we gestart met het participatietraject om te komen tot een ontwerp voor de herinrichting van deze Rivierenwijk-Zuid. De planning is om begin 2018 te komen tot een definitief plan. Na goedkeuring van het plan kan dan gestart worden met de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden. Dit zal zo'n 2,5 jaar in beslag nemen. Uiteraard wordt met de visie voor de Rivierenwijk en klimaatadaptatie rekening gehouden.

Onderzoek vanadium
De herinrichting van Rivierenwijk-Zuid wordt gebruikt om de omvang van het vanadium en de mogelijke oplossingen hiervoor nader te onderzoeken. Gelijktijdig met het participatietraject is ook het vervolgonderzoek naar het uitloog gedrag van vanadium gestart.
De eerste uitkomsten geven aan dat de uitloging op verreweg de meeste onderzochte locaties binnen de daarvoor geldende normen blijft.
Het onderzoek zal zich in 2018 toespitsen op de mogelijke aanwezigheid van vanadium in de ondergrond onder de weg funderingen in de Rivierenwijk-Zuid. Daarbij staat de veiligheid van bewoners voorop.

Middenweg (Zuid en Centrumwaard)
Het definitief ontwerp voor de herinrichting Middenweg-Zuid is in juli 2017 door het college vastgesteld. In het najaar van 2017 wordt er gestart met het kappen van de bomen. Eind 2017 / begin 2018 starten de civieltechnische werkzaamheden. Het totale werk wordt in april 2019 opgeleverd.

In 2017 is gestart met het maken van een voorlopig ontwerp voor de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard. Het betreft een proces waarbij alle belanghebbenden - winkeliers, bewoners, gebruikers, vervoerders en anderen - betrokken zijn.
Het uitwerken van het definitief ontwerp en de voorbereiding zal plaatsvinden in 2018, waarna na besluitvorming in de gemeenteraad in 2019 met de reconstructie kan worden gestart.

Vervangingsinvesteringen wegen 2018
Diverse wegen in de gemeente zijn de komende jaren aan vervanging toe. Hiervoor is in 2017 een voorstel aan de raad aangeboden voor het beschikbaar stellen van kredieten om deze vervangingen te realiseren. De Kerkweg en Veenhuizerweg (deels) zullen in 2018 worden gerenoveerd.

Verlagen maximum dagtarief betaald parkeren
Bij de voorjaarsnota 2017 heeft uw raad besloten om het maximum dagtarief per 1 september 2017 te verlagen naar 2 euro per dag. 2018 is het eerste volledige jaar dat het verlaagde tarief geldt.