Programma Sociale Samenhang

Erf Goed; archeologie in Heerhugowaard:

RB juni 2010

Beleidskader Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).

RB maart 2011

Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerhugowaard.

RB maart 2015

Wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer

RB april 2017

BTW-belaste exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.

RB maart 2012

Beleidskader sport 2012 - 2016: ‘Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard’.

RB maart 2012

Kadernota vrijwilligersbeleid.

RB maart 2012

Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 - 2016: ‘Gezondheid Dichtbij In Heerhugowaard’.

RB mei 2012

Popbeleid Heerhugowaard 2012 - 2016.

RB september 2012

De Kracht van Cultuur: Cultuurbeleid Heerhugowaard 2013-2016.

RB oktober 2012

Strategische kadernota sociaal domein.

RB december 2012

Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013.

RB juni 2013

Congruente samenwerking 3D en regionale bestuurlijke kalender 3D

RB januari 2014

Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg regio Alkmaar

RB januari 2014

Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014

RB februari 2014

Beleidsplan WMO

RB september 2014

WMO Verordening

RB september 2014

Verordening Jeugdhulp

RB oktober 2014

Verordening clientenadviesraad

RB juni 2015

Beleidsplan Kansen voor Jeugd

RB oktober 2014

Raadsvoorstel tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang

RB april 2015

Oprichting overheids nv voor de sport

RB oktober 2015

HALte Werk (werk en inkomensondersteuning):

Verordening individuele inkomenstoeslag

RB december 2014

Re-integratieverordening Participatiewet

RB december 2014

Verordening tegenprestatie

RB december 2014

Verordening loonkostensubsidie

RB december 2014

Verordening verrekening bestuurlijke

RB december 2014

Boete bij recidive

Verordening individuele studietoeslag

RB december 2014

Afstemmingsverordening Participatiewet

RB december 2014

Verordening cliëntenparticipatie HALte Werk gemeente Heerhugowaard

RB juni 2015

Wijziging algemene subsidieverordening 2014

RB april 2016

Aanpassing Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

RB juni 2016

Herziening volkstuinenbeleid 2011-2016

RB augustus 2016

Kadernota In Control of Alcohol en Drugs 2016-2020

RB oktober 2016

Verordening cliëntenparticipatie wet sociale werkvoorziening

RB februari 2017

Beleidskader minimabeleid 2017- 2020

RB februari 2017