Programma Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

Stadsvisie Heerhugowaard, stad van Kansen

RB juni 2002

Bestemmingsplan De Vork.

RB mei 2005

Regionale bereikbaarheidsvisie, deel A.

RB maart 2006

Beleidsnota Wonen Heerhugowaard 2007 - 2015.

RB oktober 2007

Plan wonen.

RB november 2007

Regioakkoord West-Frisiaweg.

RB januari 2008

Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).

RB februari 2008

Nota Grondbeleid.

RB juni 2008

Bestemmingsplan Broekhorn.

RB juni 2008

Kadernotitie De Vork.

RB september 2008

Nota grondprijsbeleid.

RB mei 2009

Visie Hugo-Oord e.o.

RB juni 2009

Kadernota ontwikkelingsvisie voor de linten in het zuidelijk deel van Heerhugowaard.

RB oktober 2009

Beleidsnota Externe veiligheid.

RB juni 2010

Bestemmingsplan Heerhugowaard-zuid.

RB september 2010

Verloop reserve ‘Beheer en sociale structuur’ in relatie tot NBK1, NBK2, Stad van de Zon en groot onderhoud wijken.

RB november 2010

Masterplan voorzieningen 2010 - 2025.

RB september 2011

Structuurvisie Heerhugowaard ‘Stad van Kansen’ 2020.

RB september 2011

Bestemmingsplan Heerhugowaard zuidwest.

RB juni 2012

Bestemmingsplan Stadshart.

RB januari 2013

Structuurvisie Stationsgebied

RB januari 2013

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

RB februari 2013

Heerhugowaard Oost

Concept Regionale woonvisie

RB februari 2013

Bouwplannen Gerard Douplantsoen in relatie tot ruimtelijke visie

RB april 2013

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aansluiting N242 - Beverkoog

RB mei 2013

Vaststelling Beheerverordening Buitengebied 2013

RB mei 2013

Start voorbereiding Zuidtangenttunnel Stationsgebied

RB juni 2013

Herziening uitvoeringsplan groot onderhoud - herinrichting wijken

RB juni 2013

Vaststelling bestemmingsplan Zuid-Oost-Hoek

RB juni 2013

Vaststelling bestemmingsplan Oud Centrum

RB juni 2013

Vaststellen Regionale Woonvisie Regio Alkmaar

RB augustus 2013

Beheersverordening Stationsgebied

RB september 2013

Vestiging Stoeterij binnen Glastuinbouwbestemming

RB september 2013

Architectuurvisie en aanvullende welstandscriteria kunstwerken N23 Westfrisiaweg

RB oktober 2013

Aanpassing verordening Winkeltijden Heerhugowaard 2013

RB oktober 2013

Vaststellen bestemmingsplan 2e Partiële herziening Broekhorn

RB oktober 2013

Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013

RB november 2013

Overname activiteiten Primeurfonds

RB november 2013

Actieplan Geluid 2013-2017

RB november 2013

Regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten

RB november 2013

Vaststelling Welstandsnota Heerhugowaard 2013

RB2013201

Ontwikkeling Stadsrand Zuid-Oost in relatie tot Glastuinbouwontwikkeling

RB november 2013

Lening Stichting Primeurfonds

RB januari 2014

Bestemmingsplan Westpoort

RB februari 2014

Aanvulling samenwerkingsovereenkomst gemeente en Esdégé Reigersdaal

RB april 2014

Wijziging Huisvestingsverordening Heerhugowaard

RB juni 2014

Bestemmingsplan De Draai

RB juni 2014

Oprichting Stimuleringsfonds Duurzame energie regio Alkmaar

RB augustus 2014

Bestemmingsplan Actualisatieplan 2014

RB september 2014

Bestemmingspan 2e partiële herziening Heerhugowaard-zuid

RB oktober 2014

Liggeldverordening gemeente Heerhugowaard

RB november 2014

Verordening campergelden

RB december 2014

Strategie de Vaandel: de gebruiker aan zet

RB december 2015

Verklaring van geen bedenking De Zonnesteen, Middenweg 27

RB januari 2015

Bestemmingsplan Buitengebied 2014

RB februari 2015

Pilot actualisatie grondgebruik; aanpassing verhuurregeling

RB maart 2015

Verklaring van geen bedenking Acacialaan / Beukenlaan

RB maart 2015

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

RB maart 2015

Heerhugowaard onderneemt: strategisch kader economisch domein

RB juni 2015

Bestemmingsplan Stationsgebied

RB juni 2015

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

RB juni 2015

Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015 (aanpassing RB december 2016 + februari 2017)

RB juni 2015

Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugowaard

RB september 2015

Erfgoedprogramma 2015-2016

RB september 2015

Procesvoorstel Omgevingsvisie

RB oktober 2015

Parel aan Zee, toeristische visie regio Alkmaar

RB oktober 2015

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht

RB oktober 2015

Strategie Duurzame Ontwikkeling 2016 t/m 2019

RB januari 2016

Strategie De Boulevard

RB juni 2016

Vaststelling nota ruimtelijke kwaliteit Heerhugowaard 2016

RB juni 2016

Meerjarenplanning groot onderhoud / herinrichting wijken

RB juli 2016

Ontwikkelingsstrategie stationsgebied

RB september 2016

Aanpassing grondbeleid met de mogelijkheid tot gronduitgifte in erfpacht op bedrijventerreinen, en vaststelling van de algemene erfpachtvoorwaarden.

RB oktober 2016

Vaststelling regionale nota bodembeheer

RB november 2016

Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs RB november 2016
Nieuwbouw Huygens College (+ aanvulling RB maart 2017) RB november 2016
Aanvullend nieuwbouw Huygens College RB maart 2017

Verhuur ligplaatsen in het kader van algemeen belang RB februari 2017

Bestemmingsplan actualisatieplan 2016.........................................RB maart 2017

Bestemmingsplan Jan Glijnisweg 1, 1a en Abel Tasman RB april 2017