programma Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Betaald parkeren als onderdeel van het beleidsplan Stadshart.

RB oktober 2002

Plaatsing herdenkingstekens in de openbare ruimte.

RB februari 2003

Terrassenbeleid (geactualiseerd in 2012).

RB juni 2003

Aanpak hondenoverlast.

RB november 2004

Parkeerbeleid.

RB maart 2005

Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005 - 2065.

RB oktober 2005

Gemeentelijk waterplan 2006 - 2015.

RB mei 2006

Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting.

RB mei 2006

Kadernota Brede School.

RB mei 2006

Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan).

januari 2007 (t.k.a.)

Beheerplan bewust ontwerpen.

januari 2007 (t.k.a.)

Gemeentelijk verkeer en vervoer plan.

RB januari 2008

Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen.

RB januari 2008

Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen.

RB mei 2008

Europese Kaderrichtlijn ‘Water’.

RB juni 2008

Nota Grondbeleid.

RB juni 2008

Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen.

RB januari 2009

Dierenwelzijn.

RB maart 2009

Nota grondprijsbeleid.

RB mei 2009

Groenbeleidsplan 2010 - 2015.

RB maart 2010

Startnotitie integrale gebiedsgerichte aanpak.

RB oktober 2010

Verloop reserve ‘Beheer en Sociale Structuur’ in relatie tot NBK 1 en NBK 2, groot onderhoud wijken en Stad van de Zon.

RB november 2010

Wijkvisie Rivierenwijk 2025.

RB januari 2011

Visie 2011 - 2020 (inclusief het beleidsplan 2011 - 2015 en de verordeningen) begraafplaatsen Heerhugowaard.

RB januari 2011

Speelruimtebeleidsplan 2011 - 2016.

RB maart 2011

Vaststellen nieuw betaalregime voor betaald parkeervoorzieningen in het Stadshart.

RB maart 2011

Beleid uitgifte openbaar groen.

RB mei 2011

Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 - 2016.

RB november 2011

Beleidsplan Sneeuw- en gladheidbestrijding 2011 - 2016.

RB november 2011

Verhuur gemeentegrond voor terrassen.

RB september 2012

Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012 - 2015.

RB oktober 2012

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

RB januari 2013

Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan.

RB januari 2013

Verhuurregeling openbaar groen.

RB maart 2013

Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011 -2015.

RB april 2013

Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016.

RB mei 2013

Monumentale bomen Heerhugowaard

RB mei 2013

Verhuizing Jeroen Bosch, school en sporthal in de Draai

RB juni 2013

Nieuw maaibeleid (begrotingsraad)

RB oktober 2013

Braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen

RB oktober 2013

Revolverend Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar

RB november 2013

Leidraad Flora- en faunawet en de gedragscodes Ruimtelijke Ontwikkelingen en Bestendig beheer

RB december 2013

Invoering nieuwe Drank- en Horecawet

RB december 2013

Plan van aanpak en beleid omtrent elektrisch vervoer en laadpalen

RB december 2013

Marktverordening Heerhugowaard 2014

RB april 2014

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Heerhugowaard 2014

RB oktober 2014

Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht

RB november 2014

Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugowaard

RB september 2015

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 t/m 2020

RB december 2015

Convenant leidingen

RB maart 2016

Herziening volkstuinenbeleid 2011-2016

RB augustus 2016

Wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

RB november 2016