Rentetoerekening

Artikel 13 van de BBV schrijft voor dat de paragraaf financiering inzicht moet geven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.

Berekening renteresultaat op taakveld Treasury

Saldo externe rente lasten en baten

-1.553.483

Rente over eigen vermogen

-1.753.141

Totale netto rentekosten op taakveld treasury

-3.306.624

Doorbelaste rente naar grondexploitaties

723.205

Doorbelaste rente naar activa

2.762.977

Renteresultaat op taakveld Treasury

179.558