Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Afwijking

Algemene uitkering

75.222

73.769

76.362

2.593

Financieringsfunctie

5.100

2.431

2.082

-349

Dividend

183

150

150

0

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

10.432

10.624

10.735

111

Totaal algemene dekkingsmiddelen

90.937

86.974

89.329

2.355

Toelichting

Algemene uitkering
In de Raadsbegroting 2017 is, op basis van de meicirculaire 2016, rekening gehouden met een stijging van de algemene uitkering in 2018 van € 1.151.000 als gevolg van de stijging van de uitkeringsfactor van 1,430 in 2017 naar 1,460 in 2018. In de meircirculaire 2017 is de uitkeringsfactor 2018 echter vastgesteld op 1,502. Dit leidt tot een hogere algemene uitkering gemeentefonds van € 1.442.000.

Financieringsfunctie
In 2017 is een 5 jaars lineaire lening van € 20.000.000 aangetrokken met een rentepercentage van 0,08%. Deze vervangt een 6 jaars fixe geldlening van € 20.000.000 met een rentepercentage van 3,535%. Deze lening had voor 2017 een rentelast van € 354.000. Hierdoor wordt de rentelast verlaagd met € 350.000.
Door het vervangen van de lening met een relatief hoog percentage door een met een zeer laag percentage daalt de gemiddelde rente over de totale leningenportefeuille. Dit heeft als gevolg dat het omslagrentepercentage dat gebruikt wordt voor het doorbelasten van de rente naar de grondexploitaties aanzienlijk is gedaald, met als gevolg een lagere doorbelasting van rente aan de grondexploitaties (nadelig effect € 756.000).

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
Uitgangspunt van beleid is dat de onroerend zakenbelasting (OZB) niet meer is dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Het inflatiepercentage voor de begroting 2018 is 1,1%. Dit heeft een positief effect op de begroting van € 111.000.