Overige ontwikkelingen

Bedrijfsvoering
In het raadsvoorstel vaststelling Voorjaarsnota 2017 is toegelicht dat het de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden dat investeringen in onze organisatie nodig zijn. De onderdelen van de organisatie waar versterking nodig is zijn:

  • De financiële kolom (naar aanleiding onderzoek BMC inzake control);
  • Het sociaal domein (verstevigen business control);
  • ICT/ informatie veiligheid (vooral ook door aanvullende landelijke eisen over informatieveiligheid);
  • Bestuursondersteuning.

Het college heeft in het voorstel aangegeven hiertoe in de raadsbegroting met een voorstel te komen. In het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2018 dat u uiterlijk op 12 oktober ontvangt komen wij hierop terug.

CAO gemeenteambtenaren
Op 4 juli 2017 is een principeakkoord CAO gemeenteambtenaren gesloten. Deze CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In totaal stijgen de lonen met 3,25%. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. In lijn met de uitgangspunten die in de meicirculaire 2017 zijn opgenomen zijn de kosten hiervan gedekt uit de verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Kosten generieke digitale infrastructuur (GDI)
Medio juli heeft de ministerraad besloten om de kosten voor de ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur (GDI, gebruik DigiD en mijnoverheid.nl) neer te leggen bij de gemeenten. In totaal gaat het om een bedrag van € 20 miljoen. De VNG is het hiermee oneens en stelt dat de kosten voor het Rijk zijn. Op een verzoek van de VNG aan de minister is nog niet gereageerd.
In de zomerperiode worden de kosten in beeld gebracht en eind september wordt er meer duidelijkheid over het systeem van de verdeling van de kosten verwacht. Voor Heerhugowaard zou het aandeel in de kosten ca. € 60.000 op jaarbasis bedragen. Met deze kosten is nu nog geen rekening gehouden in voorliggende begroting.

Fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering
In de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni is besloten tot de instelling van een fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Het is bedoeld voor de financiering van de taken die de VNG voor de gemeenten uitvoert. Het betreft taken die tot 2018 werden gefinancierd door uitnamen uit het gemeentefonds (Digitale Agenda 2020, KING, digitaal klantdossier). Vanaf 2018 stuurt de VNG de gemeenten voor deze activiteiten een factuur. Het gemeentefonds wordt voor het bedrag van de uitnamen gecorrigeerd.