Aanbieding

Aan de raad.

Heerhugowaard, 19 september 2017

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de raadsbegroting 2018. De laatste raadsbegroting uit deze periode. In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In deze begroting zijn, vanwege die verkiezingen geen beleidsintensiveringen uit hoofde van een bestuurlijke wens opgenomen anders dan speerpunten die al in het coalitieakkoord waren opgenomen. Over de beleidsintensiveringen voor die in deze raadsbegroting is opgenomen heeft besluitvorming plaatsgevonden met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2017 (RB2017026 d.d. 5 juli 2017).

Het is aan de nieuwe raad om nieuwe prioriteiten te stellen of om bestaand beleid te wijzigen.

Basis voor deze raadsbegroting is het coalitieakkoord Heerhugowaard d.d. 22 april 2014 en het collegeprogramma 2014 - 2018Samen leven’ d.d. 3 juli 2014. Er ligt daarnaast een aanvullend nieuw coalitieakkoord 2017 -2018 waarin nieuwe afspraken zijn toegevoegd.
De thema’s die in deze documenten zijn opgenomen komen overeen met het besluit van uw raad d.d. van 17 december 2013 (RB2013-235).

De hoofdlijnen uit deze documenten leiden tot de volgende programma’s:

 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Stedelijk beheer en duurzaam samenleven
 • Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid
 • Sociale samenhang
 • Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten,
 • Bedrijfsvoering

Deze programma’s zijn nader uitgewerkt in voorliggende raadsbegroting.

Ten opzichte van het perspectief dat u in de Voorjaarsnota 2017 is gepresenteerd heeft een aantal mutaties plaatsgevonden welke effect hebben op het begrotingsresultaat. Deze zijn hierna onder begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief nader toegelicht. Tevens is daar ingegaan op de voorgestelde maatregelen.

Het financieel perspectief opgenomen in de raadsbegroting 2018 bestaat uit:

 • de op 5 juli 2017 vastgestelde Voorjaarsnota 2017, het in die nota opgenomen beleid; en
 • de informatie uit de meicirculaire 2017 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2018.

De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2017 vermeld):

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Perspectief volgens Voorjaarsnota 2017

431

85

511

-428

Perspectief volgens Raadsbegroting 2018

630

262

375

135

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de raadsbegroting 2018 meerjarig sluit.
Het perspectief volgens deze begroting is ten opzichte van het perspectief zoals geschetst in de Voorjaarsnota € 199.000 hoger. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

 • positieve ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds volgens de meicirculaire 2017 - € 1,2 miljoen voordelig
 • positieve ontwikkeling legesinkomsten - € 0,3 miljoen voordelig
 • nadelig effect loonkosten als gevolg van in voorjaar 2017 afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren - € 0,7 miljoen
 • reservering bedrijfsvoering (formatie) - € 0,5 miljoen nadelig
 • reservering fonds gezamenlijke uitvoering (VNG, KING) - 0,1 miljoen nadelig

In het raadsvoorstel bij de vaststelling voor de Voorjaarsnota 2017 hebben wij u toegezegd u voor de vaststelling van de raadsbegroting 2018 een plan voor te leggen voor wat de jeugdhulp. In het raadsvoorstel behorende bij deze raadsbegroting gaan wij hierop nader in.

Een gespecificeerde toelichting is per raadsprogramma opgenomen in het programmaplan onder de kop ‘Toelichting afwijkingen’.

In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2018 zullen wij u informeren over de septembercirculaire 2017, waarin onder andere de effecten van de ‘derde dinsdag in september’ zijn opgenomen, en de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2018. Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt.

Belangrijke speerpunten voor 2018
In 2018 krijgen de volgende projecten bijzondere aandacht. Deze zijn in de programma’s opgenomen. Het betreft

 • Actief burgerschap
 • Jeugd/ WMO
 • Stationsgebied
 • Omgevingswet