Overhead

2017

2018

afwijking

Lasten

Doorbelasting loonkosten

10.332

10.074

258

Doorbelasting goederen en diensten

3.022

2.806

216

Kapitaallasten

1.367

1.292

75

Doorbelasting goederen en diensten

-521

-529

8

Doorbelasting overdrachten

31

-31

62

Totaal Lasten

14.231

13.612

619

Doorbelastingen

Doorbelasting verrekeningen

-1.202

-1.007

-195

Totaal Doorbelastingen

-1.202

-1.007

-195

Totaal overhead

13.029

12.605

424

Toelichting

Vanuit het budget bedrijfsvoering zijn in 2017 diverse incidentele (inhuur)budgetten gevormd die betrekking hebben op functies binnen de overhead. Tegenover deze lagere lasten staat een stijging van de loonkosten in de begroting 2018 als gevolg van het afgesloten CAO akkoord (lasten, voordeel € 619.000).
Er vindt een lagere doorbelasting van overhead plaats aan grondexploitaties en investeringswerken als gevolg van een gewijzigde verhouding formatie exploitatie versus grondexploitaties/ investeringen (baten, nadeel € 195.000).