bedragen x € 1.000

Algemene baten en lasten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

8.710

2.802

3.377

-575

Baten

13.527

769

0

-769

Saldo

4.816

-2.033

-3.377

-1.345

Toelichting

Dit jaar worden voor het eerst de financiële effecten van de Voorjaarsnota (in dit geval dus Voorjaarsnota 2017 - Jaarschijf 2018) integraal verwerkt in de begroting(*). De mutaties uit de jaarschijf 2018 (veelal budgetverhogend) worden in eerste instantie opgenomen op stelposten welke onderdeel uitmaken van dit thema. Hierdoor vallen de budgetten in de begroting 2018 hoger uit dan de begroting 2017.

(*) Voorheen werden deze effecten extra comptabel in de begroting opgenomen.