bedragen x € 1.000

Burgerdiensten

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

1.738

1.247

1.322

-75

Baten

942

931

1.032

101

Saldo

-796

-316

-289

26

Toelichting

Burgerzaken
Op basis van de geprognosticeerde afgifte van paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, en overige documenten burgerzaken zijn zowel de lasten als de daaruit volgende baten aangepast (lasten, nadeel € 32.000; baten, voordeel € 101.000).