Activiteiten

Beoogd resultaat

  • Doorontwikkelen werkwijze en sturing jeugd & gezinscoaches
  • Versterken sturing door de jeugddesk
  • Samenwerking met andere verwijzers intensiveren

Minder instroom in gespecialiseerde jeugdhulp

Daling van het aantal jeugdigen in jeugdhulp

Ontwikkelen nieuwe uitstroomfaciliteiten (incl. wonen met begeleiding)

Meer uitstroom uit gespecialiseerde jeugdhulp (m.n. uit zware verblijfsvormen)

Daling van de gemiddelde uitgaven per cliënt

  • Implementeren vernieuwde bekostiging ambulante hulp
  • Aanbieders uitdagen om innovaties te ontwikkelen

Passende hulpverlening

Inkoop jeugdhulp met verblijf en gedwongen kader

Nieuwe contractafspraken met zorgaanbieders

Ontwikkelen management- en bestuursinformatie

Actueel inzicht in zorggebruik- en kosten en handvatten voor sturing