bedragen x € 1.000

Jeugdgezondheidzorg

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

2.529

2.133

2.127

7

Baten

59

0

0

0

Saldo

-2.470

-2.133

-2.127

7

Toelichting

Volksgezondheid
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD is conform de Voorjaarsnota 2017 (2.3.2O) met 3,02% geïndexeerd (lasten, nadeel € 52.000).