bedragen x € 1.000

Jeugdhulp en WMO

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

34.445

31.571

31.352

219

Baten

1.567

1.274

1.137

-137

Saldo

-32.878

-30.297

-30.215

82

Toelichting

Samenkracht en burgerparticipatie.
Als gevolg van het opzeggen van het huurcontract van de Mediaan per 1 september 2017 zijn de exploitatielasten en baten vanaf de begroting 2018 afgeraamd (lasten, voordeel € 138.000, baten, nadeel € 112.000) .