bedragen x € 1.000

Onderwijs

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

1.215

1.314

1.314

0

Baten

98

41

41

0

Saldo

-1.117

-1.273

-1.273

0

Toelichting