bedragen x € 1.000

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

26.308

15.083

20.837

-5.754

Baten

28.623

13.716

19.161

5.445

Saldo

2.314

-1.367

-1.675

-309

Toelichting

Grondexploitaties
Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgettair neutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2018 (zie paragraaf G. ‘Grondbeleid’, tabel 2) voor de juiste omvang in de begroting op te nemen. In dit thema moeten de mutaties worden opgenomen (lasten, nadeel € 5.322.000; baten, voordeel € 5.322.000).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Voor de invoering van de nieuwe omgevingswet is er in de Voorjaarsnota 2017 ((VJN17-2.3.2G)
een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 300.000. (lasten, nadeel € 300.000)
Zoals eerder toegelicht in programma Veiligheid en leefbaarheid zijn in deze begroting de verwachte legesinkomsten voor evenementen- en overige APV-vergunningen daar ondergebracht in plaats van onder de WABO. Dit heeft een negatief effect op het product WABO van € 81.000.
Als gevolg van een toename van het aantal Wabo vergunningaanvragen, alsmede het bouwvolume in deze aanvragen, wordt voor 2018 een hogere legesopbrengst verwacht dan in het voorgaande jaar van € 174.000 (baten, voordeel € 93.000).