bedragen x € 1.000

Economie en toerisme

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

417

175

1.135

-960

Baten

86

92

1.088

995

Saldo

-331

-83

-48

35

Toelichting

Grondexploitaties bedrijventerreinen.
Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2018 (zie paragraaf G. ‘Grondbeleid’ tabel 2) voor de juiste omvang in de begroting op te nemen. In dit thema moeten de mutaties in de ontwikkelingen van bedrijventerreinen worden opgenomen. (lasten, nadeel € 1.000.000; baten, voordeel € 1.000.000).