bedragen x € 1.000

(Gemeentelijk) vastgoed

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

8.541

5.491

5.820

-329

Baten

2.806

889

906

17

Saldo

-5.736

-4.602

-4.914

-312

Toelichting

Onderwijshuisvesting
In 2017 is er een overeenkomst gesloten met SOVON inzake de nieuwbouw van het Huygenscollege en de overname van de onderwijsgebouwen aan de Umbriëllaan (RB2016096). De aan SOVON te vergoeden rente- en afschrijvingslasten zijn als last opgenomen in de begroting 2018. Daartegenover staan de vrijvallende kapitaallasten van de onderwijshuisvesting Umbriëllaan. In de Voorjaarsnota 2016 (- 3.2.2J) was hiervoor al een budget (€ 400.000) opgenomen. (lasten, nadeel € 347.000).