bedragen x € 1.000

Milieu en leefomgeving

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

14.341

12.417

12.841

-423

Baten

10.268

10.276

10.895

618

Saldo

-4.073

-2.141

-1.946

195

Toelichting

Riolering en Rioolheffing
Conform het RB2015-097 d.d. 11 november 2015 stijgen de tarieven eigenarendeel en grootverbruik ten opzichte van 2016 met 4,7% (4,1% conform RB+ 0,60% prijsindex stijging voor de afgelopen drie jaar). Daarnaast is het aantal aansluitingen met 400 gestegen. (baten, voordeel € 500.000).
Om de legestarieven 100% kostendekkend te houden wordt het verschil aan de voorziening riolering gedoteerd. Deze dotatie kan vervolgens worden gebruikt voor het versneld afschrijven van oude investeringen (lasten, nadeel € 540.000).

Afval en afvalstoffenheffing.
De ramingen voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn geactualiseerd (lasten, nadeel € 220.000).
Tegenover dit nadeel staat een hogere raming van de opbrengst van de afvalstoffenheffing en recyclebare materialen (baten, voordeel € 262.000).