bedragen x € 1.000

Bereikbaarheid

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

10.164

9.185

9.457

-272

Baten

5.267

1.399

1.365

-34

Saldo

-4.897

-7.787

-8.092

-306

Toelichting

Hogere dotatie aan de voorziening Wegen, kunstwerken en waterwerken.
Conform eerdere besluitvorming wordt de dotatie jaarlijks cumulatief met € 175.000 verhoogd (lasten, nadeel € 175.000).

Voorjaarsnota 2017 (VJN17-2.3.2H) lagere opbrengsten parkeren.
Om de aantrekkelijkheid van het Stadshart te vergroten is in samenwerking met de exploitant van Middenwaard, Wereldhave, afgesproken om de parkeertarieven te verlagen. Per saldo is het effect van de verlaging van het maximale parkeertarief, waartoe in de Voorjaarsnota 2017 is besloten, € 20.000.