Voorzieningen

De hieronder opgenomen tabellen, op grond van artikel 20 lid 2d en 2e, betreft het verloop van de voorzieningen zoals toegelicht/ opgenomen in de Reservekeeper 2017. De saldi betreffen de geprognosticeerde saldi per ultimo van het betreffende boekjaar.

Rubriek a: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is te schatten.

Deze voorzieningen zijn niet aanwezig.

Rubriek b: Op de balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

32006 t/m 32014 Verliesvoorziening grondexploitatie

5.787

5.787

5.787

5.787

5.787

5.787

14708 Voorziening dubieuze debiteuren algemeen

406

406

406

406

406

406

11417 Voorziening dubieuze debiteuren Soza

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

2.020

721708 Pensioenvoorz politieke ambtsdragers

2.477

2.510

2.543

2.576

2.609

2.642

721712 Arbeidsvoorwaardenbeleid

75

0

0

0

0

0

721723 Voorziening BYOD

42

42

0

0

0

0

TOTAAL

10.807

10.765

10.756

10.789

10.822

10.855

Rubriek c: Kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

721703 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

457

272

567

755

95

76

721709 Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken/Waterhuishuishouding

10.684

11.632

7.350

9.366

8.227

10.193

721710 Groot Onderhoud Openbare Verlichting

1.277

1.024

628

611

1.097

1.601

721715 Groot onderhoud speeloppervlakten buitensport

389

502

599

234

270

483

721721 Groot onderhoud bijzondere kunstwerken

239

274

51

118

153

222

TOTAAL

13.046

13.704

9.195

11.084

9.842

12.575

Rubriek d: De bijdragen aan toekomstige vervangings-investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

721716 Egalisatie afvalstoffenheffing

161

161

161

161

161

161

TOTAAL

161

161

161

161

161

161

Van derden gekregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen.

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

721711 Voorziening egalisatie riolering

218

0

0

0

0

0

TOTAAL

218

0

0

0

0

0