Reserves

De hieronder opgenomen tabellen, op grond van artikel 20 lid 2d en 2e, betreft het verloop van de reserves zoals toegelicht/ opgenomen in de Reservekeeper 2017 De saldi betreffen de ge-prognosticeerde saldi per ultimo van het betreffende boekjaar.

Rubriek a: Vrij besteedbare reserves (weerstandsvermogen)

Bedragen x € 1.000

Reserve

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

711000 Algemene Reserve

19.602

20.282

20.288

20.288

20.288

20.288

Totaal

19.602

20.282

20.288

20.288

20.288

20.288

Rubriek b: Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000

Reserve

Rekening 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

713099 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur

8.634

16.292

17.127

17.621

14.158

14.243

713100 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v

4.149

3.900

2.854

2.596

1.814

1.668

713101 Reserve beheer & sociale structuur NBK2

6.066

4.333

3.288

2.280

1.315

526

713119 Grote Projecten

15.953

13.365

11.074

9.028

7.277

5.746

713123 Onderwijshuisvesting

151

112

74

37

0

0

713134 BWS en overwinstregeling

88

138

0

0

0

0

713136 Monumentenreserve

48

38

10

10

10

10

713147 Kunstgrasvelden & Accommodaties

522

447

376

310

231

148

713151 Reserve Schoolwoningen

3.630

3.301

2.972

2.643

2.314

1.985

713165 Impulsregeling combinatiefuncties

131

131

131

131

131

131

713168 Duurzaamheid

1.116

1.036

1.138

1.239

1.379

1.543

713173 IKS (co-financiering)

110

83

0

0

0

0

713174 ISV-2

178

178

0

0

0

0

713177 Rente egalisatiereserve

470

235

0

0

0

0

713178 Reserve huisvesting primair onderwijs

719

902

902

902

902

902

713181 Vervanging zieke kastantjes Zuidwijk/Hui

101

40

0

0

0

0

713716 Citymarketing

6

0

0

0

0

0

713721 Reserve School en Sporthal De Draai

4.440

4.122

3.812

3.510

3.866

3.580

713722 Reserve digitalisering archieven

6

0

0

0

0

0

713723 Decentrailsaties AWBZ, Jeugdzorg en part

2.712

3.552

3.552

3.552

3.552

3.552

713724 Integrale gebiedsontwikk.Stationsgebied

983

983

983

983

983

983

713725 Frictie-, transitie- en andere kosten van
toekomstige samenwerkingen

243

0

0

0

0

0

713727 Groei op het spoor

14

0

0

0

0

0

713729 Videosysteem raadszaal

100

89

78

67

57

47

713731 Actief burgerschap

125

75

25

0

0

0

713732 Onderwijshuisvesting AZC leerlingen

558

558

558

558

558

558

713733 Reserve BYOD

132

256

0

268

354

262

713734 Reserve Arbitrage Stadshart

116

66

66

66

66

66

713735 Reserve Verduurz. gem gebouwen

200

200

200

200

200

200

713736 Reserve Parkeermaatregelen

420

0

0

0

0

0

713737 Reserve OZB het nieuwe MC

711

474

237

0

0

0

713738 Reserve Middenweg Zuid

8.755

7.245

7.245

7.080

6.916

6.754

713739 Reserve De Vaandel - Heliomare

1.000

1.000

0

0

0

0

713740 Reserve E-depot

68

57

40

23

6

0

713742 Reserve Vanadium

2.507

2.507

619

516

0

0

713743 Reserve Volkstuinen HHW zuid

381

381

381

381

381

381

713744 Reserve verhoogde asielinstroom

243

426

426

426

426

426

713745 Reserve ontschot werken

940

0

0

0

0

0

713746 Reserve nieuwbouw Huygenscollege

853

853

0

0

0

0

Totaal

67.579

67.375

58.168

54.427

46.896

43.711