EMU-saldo

Op grond van artikel 20 lid 1b BBV en artikel 23a BBV moet het EMU-saldo worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking aan reserves (BBV artikel 17c).

-3.382

-2.757

-2.557

-2.022

-1.775

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

6.456

7.245

7.315

7.333

7.323

3

Brutodotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

7.121

7.156

7.156

7.156

7.156

-

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd

7.353

7.761

4.617

8.327

13.310

5

Ontvangen bijdragen van rijk, provincie, Europese Unie en overige instanties, die in mindering komen op sub 4

735

776

462

833

1.331

+

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

7.000

0

0

0

0

-

6b

Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

-

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

5.275

7.651

10.234

13.435

7.405

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

8.526

16.309

13.030

13.790

14.730

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

0

0

0

0

0

-

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

5.460

8.125

6.855

4.690

7.273

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten

0

0

0

0

0

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

8.368

5.192

3.700

638

777

Het berekende EMU-saldo is voor alle begrotingsjaren positief.