Meerjaren balans

Op grond van artikel 20 lid 1b BBV en artikel 22 lid 1 BBV moet een begin en eindbalans worden opgenomen van het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren.

Bedragen x € 1.000

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.247

2.247

2.247

2.247

2.247

Materiële vaste activa

134.151

134.667

131.969

132.963

138.950

Financiële vaste activa

1.492

1.492

1.492

1.492

1.492

Totaal vaste activa

137.890

138.406

135.708

136.702

142.689

Vlottende Activa

Voorraden

53.989

45.331

42.535

42.180

34.855

Uitzettingen met een rentetypische-looptijd korter dan één jaar

13.050

13.050

13.050

13.050

13.050

Liquide middelen

328

328

328

328

328

Overlopende activa

3.570

3.570

3.570

3.570

3.570

Totaal vlottende activa

70.937

62.279

59.483

59.128

51.803

Totaal activa

208.827

200.685

195.191

195.830

194.492

Vaste passiva

Eigen vermogen

87.428

78.497

74.380

66.957

63.635

Voorzieningen

16.948

12.430

14.352

13.143

15.909

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

68.701

58.051

67.401

52.751

42.101

Totaal vaste passiva

173.077

148.978

156.133

132.851

121.645

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

24.880

40.837

28.188

52.109

61.977

Overlopende passiva

10.870

10.870

10.870

10.870

10.870

Totaal vlottende passiva

35.750

51.707

39.058

62.979

72.847

Totaal passiva

208.827

200.685

195.191

195.830

194.492