Uiteenzetting financiële positie

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de financiële positie van de gemeente is opgebouwd vanaf het basisjaar 2018 en de daarop volgende jaren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

  • De financiële positie voor 2018 en de meerjarenramingen voor 2019 tot en met 2021;
  • Een toelichting op de begrotingsuitkomst en het meerjaren perspectief;
  • Een overzicht van de reserves en voorzieningen;
  • De vervangingsinvesteringen;
  • Geprognosticeerde meerjaren balans; en
  • Berekening EMU-Saldo.

Meer informatie over de financiering van de gemeente kan worden teruggevonden in Paragraaf D Financiering / Treasury. Het overzicht van de aan jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume is opgenomen in de gelijknamige bijlage bij deze begroting.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Leefbaarheid en veiligheid

-5.194

-5.206

-5.206

-5.206

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

-14.953

-14.935

-14.930

-14.930

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

-1.723

-1.512

-1.512

-1.319

Sociale samenhang

-51.704

-51.571

-51.571

-51.571

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

-5.809

-6.001

-5.944

-5.952

Saldi programma's

-79.382

-79.225

-79.163

-78.978

Algemene dekkingsmiddelen

89.329

89.386

89.864

89.822

Overhead

-12.605

-12.605

-12.605

-12.605

Onvoorziene uitgaven

-75

-75

-75

-75

Resultaat voor bestemming

-2.734

-2.520

-1.980

-1.837

Mutaties reserves

3.364

2.782

2.355

1.972

Resultaat na bestemming

630

262

375

135