Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19 BBV is het verplicht om in de raadsbegroting een overzicht op te nemen van de geraamde incidentele baten en lasten voor het nieuwe begrotingsjaar.

Bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Bijdrage nazorg ex-gedetineerden

15

3

Duurzaam maaibeleid

26

26

26

26

3

Invoering omgevingswet (VJN17-2.3.2G)

300

193

193

3

Kosten afwikkeling Westpoort (VJN17-2.3.2L)

50

4

Combinatiefucties

20

20

20

20

AD

Reserve OZB het nieuwe MCA

-237

-237

AD

Rente egalisatiereserve

235

Totalen

646

-237

239

-237

239

0

46

0