Overzicht baten en lasten

In het navolgende overzicht van de baten en lasten 2018 zijn op basis van artikel 19 BBV ter vergelijking ook de bijbehorende cijfers voor 2016 (jaarrekening) en 2017 (actuele begroting na reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen) opgenomen volgens de door uw raad vastgestelde programma-indeling.

Bedragen x € 1.000

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Lasten

1

Leefbaarheid en veiligheid

5.491

5.069

5.286

2

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

33.046

27.094

28.118

3

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

26.725

15.258

21.972

4

Sociale samenhang

69.985

67.797

66.111

5

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

15.863

6.319

6.945

Totaal Lasten

151.110

121.537

128.432

Baten

1

Leefbaarheid en veiligheid

6

10

91

2

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

18.341

12.564

13.166

3

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

28.708

13.808

20.249

4

Sociale samenhang

15.511

16.048

14.408

5

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

14.575

1.804

1.136

Totaal baten

77.142

44.235

49.050

Saldo

1

Leefbaarheid en veiligheid

-5.485

-5.059

-5.194

2

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

-14.706

-14.530

-14.953

3

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

1.984

-1.449

-1.723

4

Sociale samenhang

-54.474

-51.748

-51.704

5

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

-1.287

-4.515

-5.809

Saldi programma's

-73.968

-77.302

-79.382

Algemene dekkingsmiddelen

90.937

86.931

89.329

Overhead

0

-13.029

-12.605

Onvoorziene uitgaven

0

-16

-75

Resultaat voor bestemming

16.969

-3.416

-2.734

Mutaties reserves

-5.593

3.470

3.364

Resultaat na bestemming

11.376

54

630