Kerngegevens

Omschrijving

2017

2018

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

54.950

55.437

waarvan:

van 0 - 19 jaar

13.949

13.975

van 20 - 64 jaar

31.719

31.987

van 65 jaar en ouder

9.282

9.475

waarvan van 75 - 84 jaar

3.303

3.435

Aantal periodieke bijstandgerechtigden

828

853

Aantal uitkeringsgerechtigden

4.305

4.348

Aantal huishoudens met laaginkomen 1)

5.976

5.976

Aantal inwoners in werkvoorzieningschappen

185

183

Aantal minderheden

3.459

3.597

Aantal één-ouder huishoudens

1.780

1.907

B. Fysieke structuur

Totale oppervlakte gemeente

3.999 ha

3.999 ha

waarvan:

binnenwater (excl. ringvaart)

170 ha

178 ha

waarvan in onderhoud bij de
gemeente

65 ha

73 ha

Aantal woningen

22.510

22.830

Gemiddelde woningbezetting

2,44

2,43

Lengte van wegen

286 km

waarvan:

binnen de bebouwde kom

257 km

buiten de bebouwde kom/wegen buitengebied

29 km

Totale oppervlakte van wegen in m2

2.815.000 m2

Totale oppervlakte openbaar groen in m2 2)

2.766.000 m2

C. Financiële structuur

Gewone uitgaven

133.042.000

141.326.000

per inwoner

2.421

2.549

per woning

5.910

6.190

Opbrengst belastingen 3)

20.632.000

21.116.000

per inwoner

375

381

per woning

917

925

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

73.768.000

76.362.000

per inwoner

1.342

1.377

per woning

3.277

3.345

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

149.001.000

142.808.000

per inwoner

2.712

2.576

per woning

6.619

6.255

Eigen financieringsmiddelen

87.657.000

78.456.000

per inwoner

1.595

1.415

per woning

3.894

3.437

Vaste schuld

75.050.000

68.400.000

per inwoner

1.366

1.234

per woning

3.334

2.996

1) Cijfer wordt uit specificatie AU gehaald. Deze is niet in de AU specificatie aangepast.

2) Exclusief oppervlakte grassportvelden 245.000 m2

3) Betreft OZB, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing