Uitvoeringsinformatie

x € 1.000

Programma: Leefbaarheid en veiligheid

Lasten

Baten

Thema: Leefbaarheid en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.115

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

2.170

91

Totaal Thema: Leefbaarheid en veiligheid

5.286

91

Totaal Programma: Leefbaarheid en veiligheid

5.286

91

Programma: Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Lasten

Baten

Thema: Bereikbaarheid

2.1

Verkeer en vervoer

9.192

1.099

2.2

Parkeren

265

266

Totaal Thema: Bereikbaarheid

9.457

1.365

Thema: Milieu en leefomgeving

2.4

Economische havens en waterwegen

438

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.530

209

7.2

Riolering

4.031

4.726

7.3

Afval

4.561

5.812

7.4

Milieubeheer

175

7

7.5

Begraafplaatsen en crema

106

140

Totaal Thema: Milieu en leefomgeving

12.841

10.895

Thema: (Gemeentelijk) vastgoed

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

657

487

4.1

Openbaar basisonderwijs

129

121

4.2

Onderwijshuisvesting

5.035

298

Totaal Thema: (Gemeentelijk) vastgoed

5.820

906

Totaal Programma: Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

28.118

13.166

Programma: Stedelijke ontw, bereikbaarh, econ.ontw

Lasten

Baten

Thema: Economie en toerisme

3.1

Economische ontwikkeling

78

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.000

1.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

37

38

3.4

Economische promotie

20

50

Totaal Thema: Economie en toerisme

1.135

1.088

Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.668

111

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven ter

17.710

17.657

8.3

Wonen en bouwen

1.459

1.394

Totaal Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

20.837

19.161

Totaal Programma: Stedelijke ontw, bereikbaarh, econ.ontw

21.972

20.249

Programma: Sociale samenhang

Lasten

Baten

Thema: Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.314

41

Totaal Thema: Onderwijs

1.314

41

Thema: Cultuur en kunst

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

2.873

422

5.4

Musea

23

0

5.5

Cultureel erfgoed

27

0

5.6

Media

1.998

281

Totaal Thema: Cultuur en kunst

4.921

703

Thema: Sport en recreatie

5.2

Sportaccommodaties

5.249

1.933

Totaal Thema: Sport en recreatie

5.249

1.933

Thema: Werk, participatie en inkomen

6.3

Inkomensregelingen

20.287

10.593

6.4

Begeleide participatie

863

0

Totaal Thema: Werk, participatie en inkomen

21.150

10.593

Thema: Jeugdhulp en WMO

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.527

63

6.2

Wijkteams

2.902

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

925

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.918

1.074

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

11.085

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.994

0

Totaal Thema: Jeugdhulp en WMO

31.352

1.137

Thema: Jeugdgezondheidzorg

7.1

Volksgezondheid

2.127

0

Totaal Thema: Jeugdgezondheidzorg

2.127

0

Totaal Programma: Sociale samenhang

66.111

14.408

Programma: Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.

Lasten

Baten

Thema: Algemeen bestuur

0.1

Bestuur

2.246

104

Totaal Thema: Algemeen bestuur

2.246

104

Thema: Burgerdiensten

0.2

Burgerzaken

1.322

1.032

Totaal Thema: Burgerdiensten

1.322

1.032

Thema: Algemene baten en lasten

0.8

Overige baten en lasten

3.377

0

Totaal Thema: Algemene baten en lasten

3.377

0

Totaal Programma: Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.

6.945

1.136

Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Thema: Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

3.314

5.546

0.61

OZB woningen

809

9.255

0.62

OZB niet-woningen

0

2.289

0.7

Algemene uitkering en overige uitker

0

76.362

Totaal Thema: Algemene dekkingsmiddelen

4.123

93.452

Totaal Programma: Algemene dekkingsmiddelen

4.123

93.452

Programma: Onvoorziene uitgaven

Lasten

Baten

Thema: Onvoorziene uitgaven

ONV

Onvoorzien

75

0

Totaal Thema: Onvoorziene uitgaven

75

0

Totaal Programma: Onvoorziene uitgaven

75

0

Programma: Overhead

Lasten

Baten

Thema: Overhead

04

Overhead

13.165

560

Totaal Thema: Overhead

13.165

560

Totaal Programma: Overhead

13.165

560

Programma: Mutaties reserves

Lasten

Baten

Thema: Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

5.769

9.133

Totaal Thema: Mutaties reserves

5.769

9.133

Totaal Programma: Mutaties reserves

5.769

9.133