bedragen x € 1.000

Leefbaarheid en veiligheid

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Afwijking

Lasten

5.491

5.069

5.286

-216

Baten

6

10

91

81

Saldo

-5.485

-5.059

-5.194

-135

Toelichting

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Als gevolg een verschuiving van de doorbelasting van de loonkosten van WABO vergunningen (programma Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, thema Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen) naar de APV ontstaat op dit programma aan de lastenkant een nadeel.
Gebleken is dat de leges voor evenementen- en overige APV-vergunningen in het verleden administratief ondergebracht waren bij de leges voor WABO-verguningen. In de begroting 2018 zijn deze legesstromen WABO en APV gesplitst (lasten nadeel € 164.000, baten voordeel € 81.000).