Beleidsindicatoren

Op 24 maart 2016 is door de Minister de regeling beleidsindicatoren vastgesteld ten behoeve van het toelichten van maatschappelijke effecten. Deze beleidsindicatoren dienen met ingang van de begroting 2017 in de begroting en de jaarstukken te worden opgenomen. Vanwege het korte tijdsbestek tussen het vaststellen van de jaarstukken 2016 en het opstellen van deze raadsbegroting is hieronder de geactualiseerde tabel uit de jaarstukken 2016 opgenomen.

Doelstelling

Effectindicator

Realisatie

Benchmark

Bron

Definitie

2013

2014

2015

2016

(regio NH)

Besluit begroting en verantwoording

Formatie

7,49

7,22

6,88

6,11

7,30

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

7,21

6,94

5,93

5,85

7,30

Eigen gegevens

Fte per 1.000 inwoners in %

Apparaatskosten

589

591

515

486

Eigen begroting

Kosten per inwoner

Externe inhuur

13,1%

11,0%

17,9%

17,4%

Eigen begroting

Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur

Overhead

onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

Eigen begroting

% van de totale lasten