Communicatie/ Participatie / Actief Burgerschap

Het college wenst in haar collegeprogramma 2014-2018 een fundamentele andere omgang door de gemeente met de burger. Actief burgerschap is het uitgangspunt op alle beleidsterreinen. Als gemeente werken wij niet alleen vóór de samenleving, maar juist mét de samenleving. Het overkoepelende doel en onze ambitie is de buitenwereld naar binnen brengen en vice versa.

Speerpunten 2018

De ingezette participatietrajecten doorzetten en verder ontwikkelen
In het Stationsgebied, rond Centrumwaard, bij de ontwikkeling van de Middenweg-zuid, de herinrichting van de Rivierenwijk etc zijn uitgebreide participatietrajecten vormgegeven. Deze werkwijze wordt steeds verder ontwikkeld.

meer gebruik van social media
Steeds meer verloopt de communicatie via social media. Dit gaat gericht en ongericht, georganiseerd en ongeorganiseerd. De komende tijd besteden we meer aandacht aan onze eigen communicatie via social media en aan het "binnenhalen" van de informatie die social media biedt.

Stimuleren van actief burgerschap
De komende tijd versterken we de netwerken in de wijken, door nog meer aansluiting te zoeken bij professionals in de wijken, door actieve inwoners te betrekken e.d . Het "activeren" van de kennis en de netwerken wordt een aandachtspunt. Als gemeente zijn we hierin lerend maar ook de verhouding tussen inwoners / initiatiefnemers en gemeente wordt verder ontwikkeld. Soms door gewoon dingen uit te proberen.

Co-creatie bij gemeenteraadsverkiezingen

Bij de komende verkiezingen wil uw raad onderzoeken of u via co-creatie de democratische vernieuwing, ingezet met de organisatie van de burgertop H300, kan doortrekken. Daarom wordt er een Inwoners-agenda gemaakt, waarop thema’s staan die de inwoners van Heerhugowaard belangrijk vinden. Die thema’s zijn het resultaat van een jongerentop, die in de vorm van een vlogfestival voorafgaand aan de verkiezingen plaatsvindt en een burgerraadpleging die on-, of offline georganiseerd gaat worden. De inwoners van Heerhugowaard stemmen dus niet alleen hun op hun politieke voorkeur, maar ook op lokale thema’s die zij de aankomende vier jaar belangrijk vinden. De thema’s die de meeste stemmen hebben gekregen worden door inwoners omgezet naar praktische ideeën. Het idee wordt zo een plan en wordt aangeboden aan uw raad. De raad bepaalt of het idee wordt geadopteerd of wordt ondersteund door middel van het bieden van faciliteiten en middelen. De Inspiratie-agenda geeft uw raad, naast publiciteit, meer inzicht in welke vraagstukken de inwoners belangrijk vinden en aan willen werken. En zet bovendien mensen aan om te participeren in de leefbaarheid van hun buurt of stad.
Dit alles moet, naast de inzet van de gebruikelijke middelen zoals een Verkiezingsdebat, en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zoals de inzet van Kieskompas, nieuwe stemlocaties en de inzet van Datalab, leiden tot een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.