Budgetcyclus en risicomanagement

Een doel dat we al een aantal jaren geleden hebben geformuleerd is dat we aan de hand van de diverse documenten in onze budgetcyclus (planning- en controlcyclus) de gebruikers (raad, bestuur en management) het met elkaar hebben over de ‘echte’ onderwerpen om onze doelen te bereiken.
Waar kan het misgaan? Waar moeten we extra alert zijn? We doen dit steeds vanuit het perspectief van risicomanagement. Dat doel is nog steeds actueel.
In 2016 en 2017 zijn er stappen gezet de inrichting van de documenten om die discussie op gang te brengen. In de jaarstukken 2016 zijn voor het eerst de resultaten bij de door uw raad vastgestelde effectindicatoren opgenomen. Met het in beeld brengen van realisatiecijfers kunt u de effectiviteit van het gevoerde beleid alsmede de staat van de stad nog beter volgen. De volgende stap hierin is het formuleren van streefwaarden. Ook is de leesbaarheid van de documenten verder verbeterd.
Bij het opstellen van deze begroting is voor het eerst gebruik gemaakt van LIAS. Hiermee is het interne planning en controlproces gedigitaliseerd en is het eenvoudiger geworden om de begroting ook online en in een app te presenteren.
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelt de nieuwe raad bij aanvang van de nieuwe raadsperiode de programma-indeling en de thema’s voor die periode vast.
Het spreekt voor zich dat indien eventuele ontwikkelingen op het terrein van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zullen worden gevolgd.
.

Onderzoeken ex artikel 213 a van de Gemeentewet

In 2003 is de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heerhugowaard’ vastgesteld. Deze verordening verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Het gaat hierbij dus om zelfonderzoek.
Tot op heden is onze aanpak dat de beperkt beschikbare onderzoekscapaciteit ‘slim‘ wordt ingezet. Dat houdt in dat we geen separate onderzoekstrajecten opstellen, maar aanhaken bij trajecten die om andere redenen, bijvoorbeeld bestuurlijke prioriteit of kwaliteitsverbetering, toch al voorgenomen zijn. In de jaarstukken 2018 zullen de trajecten die in 2018 door het college zijn opgepakt nader worden toegelicht.