Personeel en organisatie

Personele kwaliteit en capaciteit

In 2017 is een aanvang gemaakt met maatregelen naar aanleiding van de onderzoeken door BMC. Deze maatregelen vinden hun voortgang in 2018. Voor 2018 zijn er voor personele kwaliteit en kwantiteit vier speerpunten:

  1. Duurzaam presteren
  2. Strategisch Personeel Plan (SPP)
  3. Mogelijke fusie Langedijk
  4. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Voor duurzaam presteren worden meerdere projecten uitgevoerd om de bedrijfsvoering te verbeteren. Zo wordt gewerkt aan de eenduidigheid van de uitvoering van HR regels, wordt de HR gesprekscyclus vernieuwd en wordt voortgegaan met leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is de ontwikkeling van medewerkers een vereiste om de veranderingen in werk voor te blijven. Activiteiten die hierbij horen zijn loopbaanadvies, het versterken van de HHW academie en de samenwerking in de regio hiermee. Ook wordt een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) waarbij de medewerkers individuele adviezen ontvangen om hun inzetbaarheid zo duurzaam mogelijk te maken. Daarnaast zal de nieuwe gemeentesecretaris moeten worden gekoppeld aan de verdere organisatie.

De Strategische Personeel Planning (SPP) vraagt ieder jaar aandacht. In 2018 zal opnieuw een afweging moeten worden gemaakt over de Wet banenafspraak, zullen we moeten werken aan de transformatie van functies vanwege toenemende Informatisering en Big Data. Ook zullen we het generatiepact evalueren en bezien hoe we de verjonging en vitalisering van de organisatie verder vorm kunnen geven. Hierbij wordt o.a. gewerkt aan trainees en generatiemanagement.

In 2018 zal mogelijk veel aandacht nodig zijn voor de fusie met Langedijk. Daarbij zijn de structuur en functie-indeling van belang en het overleg in Bijzonder Georganiseerd Overleg en Bijzonder Ondernemingsraad. Ook aan het integreren van systemen zal moeten worden gewerkt.
De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Ter voorbereiding hierop dienen alle generieke en individuele afspraken helder te zijn.

Formatie

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de formatie opgenomen:

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Aantal fte’s

320

313

330

325

De werkelijke formatie van de gemeente ligt bijna 1,5 fte per 1000 inwoners onder de gemiddelde werkelijke formatie van een gemeente van dezelfde grootteklasse.
In het raadsvoorstel behorend bij de Voorjaarsnota 2017 is al gemeld dat het de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden dat investeringen in onze organisatie nodig zijn. Aan de gemeentesecretaris is gevraagd om de noodzakelijke investeringen op te nemen als onderdeel van de veranderopdracht die hij van het college heeft gekregen.
De onderdelen van de organisatie waar versterking nodig is zijn:

  • De financiële kolom (naar aanleiding onderzoek BMC inzake control);
  • Het sociaal domein (verstevigen business control);
  • ICT/ informatie veiligheid (vooral ook door aanvullende landelijke eisen over informatieveiligheid);
  • Bestuursondersteuning.

De afgelopen jaren zijn bezuinigingstaakstellingen en frictiekosten als gevolg van uitplaatsingen voor het grootste deel opgevangen in de beschikbare budgetten bedrijfsvoering. De financiële ruimte binnen deze budgetten is daardoor niet meer aanwezig om nodige investeringen in onze organisatie op te vangen. In het raadsvoorstel bij de Voorjaarsnota 2017 is aangekondigd in de raadsbegroting 2018 met een voorstel hiertoe te komen. Dit gebeurt in het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2018.

Ziekteverzuim

De prestatienorm voor het ziekteverzuim is voor 2018 vastgesteld op gemiddeld 3,5%. Het streven voor de meldingsfrequentie, het totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar is voor 2018 (net als in voorgaande jaren) ook bepaald op 1,00.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als volgt:

Realisatie
2015

Realisatie
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Verzuimpercentage

3,95%

4.03%

3,50%

3,50%

Meldingsfrequentie

1,0

0,8

1,0

1,0

Inhuur van personeel
Er vindt alleen dan inhuur plaats in kritische gevallen en/ of als het vanuit bedrijfseconomische perspectieven aantrekkelijker is om iemand tijdelijk in te huren dan permanent aan te stellen.