Financieel management

De laatst door uw raad vastgestelde grondexploitaties vormen de kaders waarbinnen het college de grondexploitaties uitvoert. In de bestuursrapportage geeft het college inzicht aan uw raad of en zo ja voor welke grondexploitatie herzieningen nodig zijn. Dit gebeurt op basis van de voortgang en ontwikkeling in de betreffende grondexploitatie. De herzieningen worden in de eerste helft van het jaar aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.
De nieuw vastgestelde grondexploitaties zijn onderdeel van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Daarin zijn ook de actualisaties opgenomen van alle overige grondexploitaties. De MPG krijgt uw raad jaarlijks tegelijkertijd met de jaarstukken en de Voorjaarsnota ter kennisname voorgelegd.