Risicobeheersing en scenario’s

Dat aan het voeren van een grondexploitatie risico’s kleven is de laatste jaren ondubbelzinnig duidelijk geworden. Dat het geen exacte wetenschap is ook. Dat maakt het noodzakelijk goed duidelijk te maken op basis waarvan een grondexploitatie is opgebouwd. Zo kan worden ingeschat hoe groot de risico’s de komende tijd zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is belangrijk om te weten, omdat ze effect hebben op de balans en reservepositie en een doorwerking kunnen hebben op de exploitatiebegroting.

Het betekent dat het meest waarschijnlijk geacht scenario wordt voorgelegd aan uw raad. Dat is gebaseerd op marktanalyse, prijsontwikkeling, eigen beleidsvoornemens en van andere overheden, woningbouwprognoses en dergelijke Hierbij worden de zogenaamde P’s, Programma, Prijs, Planning, Parameters en Plaats, als waardebepalers gehanteerd. Daarnaast wordt in beeld gebracht wat de effecten zijn als één van de P’s anders uitpakt. Deze scenario analyses worden in het voortraject van een herziening gemaakt.

Het resultaat hiervan is een meest waarschijnlijk geacht scenario waarin de onzekerheden zo veel als mogelijk zijn gereduceerd en onderbouwd en beïnvloedingsopties zijn benoemd.
In paragraaf B ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ is het verschil tussen de scenario’s als risicobedrag opgenomen.
Indien twee scenario’s op basis van de verwachtingen een even grote kans hebben zich te voltrekken wordt het verschil niet meer als risico opgenomen, maar wordt een voorziening getroffen.