Winst- en verliesneming

In eerdergenoemde nota ‘Grondbeleid 2008’ zijn in paragraaf 7.1.4 ‘Winst- en verliesneming’ de voorwaarden voor het nemen van winst en verlies bij grondexploitatie opgenomen met als basis de bepalingen uit het BBV.

Deze bepalingen zijn, mede op advies van de Commissie BBV, nader uitgewerkt naar een lokale afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel.
In de praktijk betekent dit dat onder de volgende voorwaarden tussentijds winst kan worden genomen;

  • er is sprake van een positieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten zijn hoger dan gerealiseerde kosten); en
  • de nog te maken kosten kunnen ruimschoots worden afgedekt door deze positieve boekwaarde.

Het verschil tussen de positieve boekwaarde en nog te maken kosten wordt als tussentijdse winst aangeduid. De tussentijdse winst wordt bepaald bij de jaarstukken.

Verwachte verliezen dienen direct ten laste van het resultaat te worden gebracht.