Resultaat grondbedrijfcomplexen

Het BBV schrijft voor dat de presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te gebeuren tegen nominale waarde. Wanneer bij de berekening van de voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties een andere waarderingsgrondslag wordt gehanteerd (de contante waarde), dan moet het effect hiervan op de te verwachten resultaten voor zowel de negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht.

De resultaten van de grondbedrijfcomplexen zijn in de MPG en in de jaarrekening weergegeven op eindwaarde en op netto contante waarde (NCW). De hoogte van de verliesvoorzieningen is gebaseerd op de netto contante waarde. Om deze reden worden zowel de resultaten op netto contante waarde, op eindwaarde en op nominale waarde weergegeven.

  • De nominale waarde is de waarde van een post op het moment waarop de grondexploitatie is opgesteld (de actuele waarde van een post). In de nominale waarde zijn de effecten van de inflatie en rente niet verwerkt.
  • De reële waarde is de nominale waarde, vermeerderd met inflatie tot het moment waarop die post gerealiseerd wordt.
  • De eindwaarde van een post in de grondexploitatie is de reële waarde, vermeerderd met rentekosten dan wel -opbrengsten tot het einde van de looptijd van de grondexploitatie.
  • De netto contante waarde van de eindwaarde, verdisconteerd met rente tot het moment van opstellen van de grondexploitatie of de datum van de laatste herziening.

Resultaten grondbedrijfcomplexen per 1-1-2017

Bedragen x € 1.000

Complex

Verwachte einddatum exploitatie

Resultaat op nominale waarde

Resultaat op eindwaarde

Prognose resultaat jaarstukken 2016 NCW per 1-1-2017

Verliesvoorziening

G.749 Zandhorst III

31-12-17

582

584

574

G.763 De Horst e.o.

31-12-17

607

614

572

G.771 De Vaandel Midden

31-12-25

1.725

1.055

884

G.780 De Draai

31-12-30

6.727

1.507

1.141

G.800 HHW-Zuid (Stedelijk gebied)

31-12-23

7.853

8.942

7.786

G.802 Middenweg 4

31-12-17

5

7

6

G.842 Stadshart

31-12-25

-5.566

-7.054

-5.787

-5.787

G.850 Beveland

31-12-17

872

876

858

Totaal

12.805

6.531

6.034

-5.787