Strategische verwerving

Zoals in de nota ‘Grondbeleid 2008’ is opgenomen onder paragraaf 3.1.5 worden de kosten van strategische aankopen gedekt uit een beschikbaar investeringsbudget van € 2,5 miljoen. Als er een door de raad vastgesteld kader (grondexploitatie of project) beschikbaar komt, worden de kosten van de strategische aankoop verantwoord ten laste van dit nieuwe kader en het daarbij behorende budget. Hiermee komt dan binnen het beschikbare investeringsbudget voor strategische grondaankopen ‘nieuwe’ financiële ruimte vrij (‘revolving fund’).

Door de verscherpte regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) herziene notitie grondexploitatie maart 2016 is het niet geoorloofd deze gebouwen en gronden te activeren binnen de werking van de NIEGG. Onder de huidige omstandigheden wordt het instrument met grote terughoudendheid gebruikt.