Grondprijsbeleid

De nota ‘Grondprijsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis’ is het kader voor de bepaling van grondprijzen. In deel I van deze nota zijn de methodes beschreven om te komen tot de grondprijzen en de grondprijzen voor de belangrijkste ruimtelijke functies in de gemeente.
Deel II vermeldt de grondprijzen (richtprijzen) per functie. Deze wordt periodiek herzien door het college, recent in juli 2017.

Uitgangspunt voor de bepaling van de grondprijzen is dat de uitgifte van gronden tegen marktconforme (grond)prijzen plaatsvindt. Het netto resultaat komt ten gunste van de grondexploitaties, producten of reserves, tenzij hierover door uw raad expliciet anders wordt besloten.