Grondbeleid

De raad heeft op 24 juni 2008 de kadernota ‘Grondbeleid 2008: Grond onder de voeten’ (RB2008-074) vastgesteld. In deze nota wordt achtereenvolgens ingegaan op de diverse aspecten van grondbeleid:

  • Verwerving inclusief strategische verwerving;
  • Tijdelijk beheer;
  • Gronduitgifte, inclusief grondprijsbeleid;
  • Kostenverhaal;
  • Financieel management.

In de notitie grondexploitaties 2016 en de nota facilterend grondbeleid van de commissie BBV (maart 2016) zijn daarnaast stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan over de grondexploitaties en de verwerking in begroting en jaarrekening. In de beoordeling van de financiële situatie hanteren accountants deze notities als kader.

In de opzet van onze grondexploitaties en de te nemen maatregelen zijn deze notities leidraad, in combinatie met de op 24 juni 2008 vastgestelde nota ‘Grondbeleid 2008’ en de 26 mei 2009 vastgestelde nota ‘Grondprijsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis’ (RB2009-045).

De kaders bieden voldoende ruimte en aanleiding om naar solide en creatieve oplossingen te zoeken en om in te spelen op de wijzigende omstandigheden. Naar aanleiding van de in maart 2016 verschenen notities van de commissie BBV was de noodzaak om de ‘eigen’ kaders van het grondbeleid van de raad te herzien. De uitkomst was dat de huidige kaders voldoen.