Visie

Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het gaat bij dat beleid om het stimuleren of uiteindelijk afdwingen van gewenst gebruik van grond door de inzet van de instrumenten die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft.

Het gewenst gebruik van grond wordt ontleend aan de doelen die zijn opgenomen in de raadsprogramma’s en de daaraan ten grondslag liggende beleidsnotities op het gebied van wonen, et cetera.

De werking van het grondbeleid heeft voornamelijk effect op de doelstellingen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen leven’ en onder programma ‘Stedelijke voorzieningen en bereikbaarheid’.

De basis voor het grondbeleid ligt in de kaderstellende beleidsnota's ‘Structuurvisie 2020’ vastgesteld in de raad van 27 september 2011 (RB2011-076), en de ‘Bouwstenen Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard’ en de ‘Woningbehoefte’ (beiden raad februari 2004).