Inleiding

Op grond van artikel 16 BBV bevat de paragraaf grondbeleid tenminste:

  • Een visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  • Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • Een actuele prognose van de te verwachten resultaten op de grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de winstneming;
  • De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

In voorliggende paragraaf wordt achtereenvolgens op de hierboven genoemde aspecten ingegaan. Daarnaast wordt ingegaan op het financieel management van grondexploitaties en wordt inzicht gegeven in de geraamde lasten en baten voor 2018 per grondcomplex.